جلسه با صحبت های آقای جلیلیان فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی آغاز گردید.ایشان در خصوص وجود حجاب و حیا و شروع و لزوم آن از پیدایش خلقت حضرت ادم ابوالبشر مطرح فرمودند و احادیثی از ائمه و پیامبر مکرم اسلام(ص) بیان کردند و سپس از کمیته های مربوطه به ترتیب :1.کمیته تربیتی،2.کمیته مذهبی و 3.کمیته فرهنگی اجتماعی شرح امورات انجام گرفته و پیگیری مسأله را خواستار شدند.
در پایان جلسه نیز مطالب جمع بندی گردید عنوان شد در جامعه ای که نسل نوجوان و جوان آن سالم و صالح باشند آینده آ ن کشور تضمین خواهد شد چرا که کرسی های مدیریتی به دست این عزیزان خواهد افتاد در کل در موارد مطرح شده توسط کمیته های مربوطه نکات ظریف و مثبتی می نگریم که می شود بااجرای این موارد به سلامت نسل جوان کمک کرد.در مسأله حجاب نقش مثلث خانواده،مدرسه و مسجد را نقش بسزایی می دانیم .غفلت از سوی نهادهای فرهنگی می تواند ضربات جبران ناپذیری را به نسل جوان بزند.