حضور اعضای کارگروه های بسیج دانش آموزی و فرهنگیان در مجمع عالی قشر شهرستان