در این نشست فرمانده حوزه دانش آموزی در بیاناتی در خصوص جنگ رسانه ای غرب علیه انقلاب و کلیه کشورهای مستقل دنیا و لزوم هوشیاری و بصیر ت مسئولین و آحاد جامعه و دانش آموزان در این خصوص تاکید کردند.