آموزش شورای پیشگام ویژه دانش آموزان متوسطه دوم در واحد فاطمیه