حضور فعال دانش آموزان در نمایش رزمی فرهنگی با ستارگان اردوگاه شهید مسعودیان اهواز