اجرای صبحگاه دانش آموزی در اردوگاه امام رضا(ع) آبادان