برگزری نشست بصیرتی با موضوع قدرت منطقه ای ایران در واحد فاطمیه با حضور جانشین محترم سپاه ناحیه