برگزاری مسابقه دارت در دبیرستان فاطمیه به همت بسیج دانش آموزی شهرستان دالاهو