اعزام اردوی راهیان نور جنوب ویژه دانش آموزان خواهر

مکان: دبیرستا فاطمیه

زمان: 97/12/2 ساعت: 7:30 صبح

لذا از کلیه علاقه مندا به فرهنگ ایثار و شهادت دعوت می شود جهت بدرقه عزیران حضور بهم رسانند